Chương trình định cư diện đầu tư trang trại Alberta, Saskatchewan và Manitoba

VỀ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình định cư diện đầu tư trang trại: Self-Employed Farmer ở Alberta, Famer Investor ở Manitoba và Farm Owner/Operator ở Saskatchewan, dành cho những ứng viên có kinh nghiệm sở hữu hoặc quản lý trang trại đến đầu tư mua hoặc thành lập và vận hành trang trại tại một trong…